REGULAMIN FIRMY

REGULAMIN FIRMY


      W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej OWS) znajdują się wyrażenia, które zostaną użyte zgodnie z ich definicjami, wymienionymi poniżej:

  1. "Sprzedawca" to Electrons Mateusz Lisik, mający siedzibę przy ulicy ks. Augustyna Kordeckiego 41, 98-400 Wieruszów, o numerze NIP: 9970068173, REGON: 100590694 
  2. "Kupujący" oznacza jednoosobową działalność gospodarczą, osobę prawną lub ułomną osobę prawną, która prowadzi działalność gospodarczą.
  3. "Produkt(y)" to produkty lub ich części, które są przedmiotem oferty zgodnie z opisem w niniejszych OWS oraz w potwierdzeniu zamówienia, jeśli takie potwierdzenie zostanie sporządzone przez "Sprzedawcę".
  4. "Dostawa" to warunki, koszty i sposób, w jaki towar zostanie dostarczony do Kupującego.
 1. Sprzedaż produktów dokonywana przez Sprzedawcę jest objęta niniejszymi OWS, z wyjątkiem sytuacji, w których strony uzgodnią inaczej. Warunki i klauzule, które nie zostały wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Sprzedawcę, nie będą ważne i nie będą mieć żadnego skutku prawnego. Forma pisemna obejmuje również podpisaną korespondencję faksową i elektroniczną, chyba że jej odbiorca zgłosi, nie później niż następnego dnia po jej otrzymaniu, że jest ona niekompletna lub nieczytelna. To samo dotyczy odstąpienia od wymogu zachowania formy pisemnej. Wymóg nieważności dotyczy również pisemnych oświadczeń, o których mowa w niniejszych OWS.
  Kupujący musi poprzedzić każde zamówienie, umowę lub kontrakt skierowany do Sprzedawcy ofertą.
 2. Potwierdzenie każdego zamówienia, umowy, kontraktu powinno być poprzedzone oferta wystawioną przez Sprzedającego 
 3. Podpisanie dowolnego zamówienia, umowy, kontraktu itp. oznacza, że Kupujący akceptuje warunki oferty.
 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków lub umowy będzie nieskuteczne lub niewykonalne, to nie wpłynie to na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień. Strony są wtedy zobowiązane do przestrzegania praw i obowiązków, które jak najlepiej oddają cel gospodarczy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
 5. W przypadku oferowanego przez Electrons sprzętu, chyba że ustalono inaczej, jest on przeznaczony do dalszej rozbudowy, modernizacji lub instalacji w istniejących lub nowo budowanych systemach komputerowych i/lub sterujących. W związku z tym może być konieczna konfiguracja sprzętu do indywidualnych potrzeb.
 6. Ogólne warunki handlowe Kupującego nie mają mocy wiążącej dla Sprzedającego, nawet jeśli zostały przekazane pisemnie lub w inny sposób, a Sprzedający nie wyraził sprzeciwu.
 7. Wszystkie zamówienia muszą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej.
 8. Kupującego uważa się za poinformowanego o niniejszych OWS w momencie otrzymania oferty od Sprzedawcy wraz z linkiem do treści OWS. Jeśli Kupujący utrzymuje stałe stosunki handlowe z Sprzedawcą, przyjęcie OWS przy pierwszym zamówieniu jest uważane za akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 9. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia i zapłaty bez możliwości anulowania za towary, które są w trakcie nieodwracalnej fazy realizacji.
 10. Dodatkowo, wszystkie ustne porozumienia wymagają potwierdzenia na piśmie.


OFERTA I ZAWARCIE UMOWY


 1. Otrzymane od Sprzedającego oferty oraz inne dokumenty handlowe nie są prawnie wiążące i stanowią jedynie podstawę do negocjacji warunków sprzedaży. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy Ogólnymi Warunkami Zakupu Kupującego a Ogólnymi Warunkami Sprzedaży CSI S.A., pierwszeństwo mają te ostatnie.
 2. Kupujący składa Sprzedającemu. Zamówienie powinno zawierać informacje takie jak ilość, nazwę, cenę, datę i miejsce odbioru towaru. Zawarcie umowy następuje w momencie przesłania pisemnego zamówienia przez Kupującego, za pośrednictwem poczty, faksu lub e-maila.
 3. Terminy podane w ofercie są ustalane w oparciu o plany produkcyjne dostawców Sprzedającego i mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o tym Kupującego.

CENY PŁATNOŚCI - PŁATNOŚCI - ROZLICZENIA


 1. Jeśli nie zostanie określone inaczej, wszystkie ceny są netto, bez podatków, VAT-u i opłat. Podatki i opłaty te zostaną doliczone na fakturze zgodnie z obowiązującymi stawkami. Chyba że Kupujący i Sprzedawca ustalą inaczej, ceny dostawy będą obejmować koszty załadunku i wyładunku, ubezpieczeń i opłat celnych, które ponosi Sprzedający.
 2. Zazwyczaj przyjmuje się, że jeśli istnieją oferty poprzedzające daną transakcję, w której nie określono terminu ważności oferty, ceny zaoferowane w ramach danej transakcji będą obowiązywać przez 14 dni, przy zachowaniu warunków płatności określonych w ofercie.
 3. Jeśli Sprzedawca podniesie ceny produktów oferowanych Kupującemu po złożeniu przez niego oferty, ma on prawo do odpowiedniego podwyższenia ceny po uprzednim powiadomieniu Kupującego. W takim przypadku Kupujący ma prawo odwołać swoje zamówienie w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania powiadomienia, bez odpowiedzialności ze strony żadnej ze stron. Jeśli Kupujący akceptuje nową cenę w ciągu siedmiu (7) dni, zostanie ona uznana za przyjętą ze wszystkimi konsekwencjami.
 4. Zapłata uznawana jest za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 
 5. W przypadku opóźnienia płatności, Kupujący będzie musiał zapłacić odsetki jak za zwłokę od należności podatkowych. Odsetki będą naliczane od ustalonej daty płatności do dnia otrzymania przez Sprzedawcę całkowitej zapłaty, niezależnie od innych praw przysługujących Sprzedawcy, takich jak odzyskanie kosztów sądowych i/lub pozasądowych poniesionych w celu ściągnięcia należności.
 6. Jeśli Kupujący, korzystając z odroczonego terminu płatności, opóźni się z płatnością lub jeśli jego sytuacja majątkowa budzi wątpliwości co do terminowej płatności, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację dostawy towarów pomimo wcześniejszego potwierdzenia warunków. W takim przypadku Sprzedający może odstąpić od preferencyjnych warunków płatności ustalonych na rzecz Kupującego.
 7. Jeśli Kupujący nie zapłaci całej sumy należności, Sprzedający będzie zaliczał płatność na wcześniej wymagalne należności i według kolejności faktur, a jeśli istnieją zaległe świadczenia uboczne, to zostaną one uregulowane w pierwszej kolejności. 
 8. Kupujący nie ma prawa zatrzymania płatności. Rozliczenie wierzytelności jest możliwe tylko w przypadku uznania wzajemnych roszczeń za niekwestionowane lub prawomocne. Sprzedający ma prawo do rozliczenia wszystkich swoich wierzytelności względem Kupującego, korzystając z wszelkich wierzytelności, które Kupujący ma wobec Sprzedającego.
 9. Jeśli Kupujący nie zgłosi sprzeciwu wobec faktury do Sprzedawcy w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania, zostanie ona uznana za zatwierdzoną przez Kupującego.
 10. Jeśli chodzi o dostawy częściowe, Sprzedawca ma prawo wystawiać faktury za każdą taką dostawę na żądanie zapłaty oraz faktury częściowe, a Kupujący jest zobowiązany do płacenia takich faktur zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU


 1. Sprzedający ma prawo dostarczać towary partiami, chyba że Kupujący nie wyrazi zgody na taki sposobu realizacji dostawy towaru.
 2. Określone w ofercie terminy dostaw nie są zobowiązujące i podlegają zmianom. Faktyczne terminy dostaw są ustalane przez obie strony i podawane w potwierdzeniach zamówienia.
 3. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jak np. pożar, powódź, awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, świąt, niedostępność danego asortymentu towaru, akt władzy publicznej, niezależnie od tego, czy przeszkoda taka dotyczy Sprzedającego, czy też osób trzecich, w tym dostawców oraz przewoźników. Powyższe dotyczy także przeszkody w dostawie w okresie zwłoki w dostawie. O wystąpieniu oraz ustaniu przeszkody w dostawie Sprzedawca upoważniony jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego oraz wyznaczenia kolejnego terminu dostawy towarów.
 4. Jeżeli nie ustalono inaczej, to dostawa towarów odbywa się na koszt Sprzedawcy, za pośrednictwem  firmy kurierskiej lub innym transportem. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i poinformować kuriera o ewentualnych uszkodzeniach opakowania i sprzętu podczas odbioru towaru. Kupujący musi zgłosić uszkodzenia przesyłki lub niezgodność co do ilości dostarczonych elementów, braki lub nadwyżki w dostawie, do Sprzedającego w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku braku zgłoszenia uszkodzeń przez Kupującego w określonym czasie, Sprzedający nie odpowiada za wady towaru wynikające z uszkodzeń w transporcie. 

GWARANCJA 

 1. Dostawca Electrons, zwany dalej Gwarantem, gwarantuje jakość i sprawne działanie dostarczonych produktów tylko w przypadku, gdy są one używane zgodnie z instrukcją obsługi i właściwie konserwowane.
 2. Gwarant zapewnia jakość i sprawne działanie dostarczonych produktów pod warunkiem, że będą one używane zgodnie z instrukcją obsługi oraz właściwie konserwowane. Gwarancja jakości obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty wystawienia dokumentu gwarancyjnego i obejmuje usunięcie niesprawności wynikających z wad montażowych lub przedwczesnego zużycia elementów bezpłatnie.
 3. gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, takich jak przekroczenie dopuszczalnych zakresów napięć wejściowych, użytkowanie poza dopuszczalnymi warunkami temperatury pracy, poziomu wilgotności, poziomu wibracji oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania, stosowania niezgodnie z przeznaczeniem i zdarzeń losowych. Aby uniknąć takich uszkodzeń, należy stosować się do instrukcji obsługi, właściwie konserwować sprzęt oraz stosować go zgodnie z przeznaczeniem, co pozwoli na długą i bezawaryjną pracę oraz uchroni przed dodatkowymi wydatkami na naprawy, które nie są objęte gwarancją.
 4. Podczas trwania gwarancji, produkty, które zostały uszkodzone z winy klienta, zostaną naprawione w trybie pogwarancyjnym. W takim przypadku, klient musi wyrazić wcześniejszą zgodę na koszty naprawy.
 5. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia jakości i funkcjonalności produktów po otrzymaniu ich. W przypadku wykrycia oczywistych wad, klient musi zgłosić je na piśmie do gwaranta w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania produktów.
 6. Do każdego sprzedawanego towaru lub produktu gwarant dołącza każdorazowo kartę produktu zawierająca numer zamówienia oraz sygnaturę jakości. 
 7. Gwarant zobowiązuje się do bezzwłocznego usuwania wad w przypadku stwierdzenia, że roszczenia gwarancyjne są uzasadnione. W przypadku wymiany części lub całego sprzętu na nowy, okres gwarancji nie podlega ponownemu obiegowi i pozostaje ten sam bez dodatkowego przedłużenia.. 
 8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z niemożliwości korzystania z urządzenia podczas naprawy.
 9. U Gwaranta istnieje możliwość płatnego serwisowania produktów, które przekroczyły okres gwarancji. W przypadku takiej naprawy, klient otrzymuje 12-miesięczną gwarancję na wymienione podzespoły od daty naprawy, z zastrzeżeniem wcześniejszego kontaktu z Gwarantem.
 10. Gwarant zastrzega sobie możliwość wymiany uszkodzonego podzespołu na podzespoły innej marki, producenta lub typu, o podobnych lub lepszych parametrach technicznych.
 11. Gwarant nie jest odpowiedzialny za ewentualną utratę danych z dysku twardego lub innego nośnika danych, który znajdował się w sprzęcie, który jest poddawany reklamacji lub naprawie poza okresem gwarancji.
 12.  Jeśli numer seryjny (lub naklejka Electrons) zostanie uszkodzona, usunięta lub zamazana, to gwarancja przestaje obowiązywać. Numer seryjny jest ważnym elementem sprzętu i nie może zostać usunięty lub zniszczony.

ZWROT TOWARU

 1. Zwrot towarów może zostać przyjęty po uzgodnieniu i  akceptacji przed realizacją przez Sprzedającego.
 2. Warunkiem uznania zwrotu towaru po wcześniejszej akceptacji jest aby zwrócone produkty były w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania w oryginalnych opakowaniach.  
 3. Produkt, który został wyprodukowany pod specjalne spersonalizowane zamówienie, nie podlega zwrotowi.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wynikające z dostawy, w tym między innymi: utraty zysków, koszty przestojów, awarie produktów lub innych urządzeń, wypadki przy pracy lub z udziałem osób trzecich, wypadki i incydenty zagrażające środowisku itp. Te szkody nie będą uznane za przyczynę reklamacji lub roszczeń odszkodowawczych wobec Sprzedawcy.
 2. Jeśli Kupujący zgłasza roszczenie dotyczące wady towaru, musi udowodnić, że wada nie została spowodowana przez nieprawidłową eksploatację lub używanie towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami / dokumentacją przekazaną przez Sprzedawcę.

INFORMACJA TECHNICZNA


Wymiary, waga, pojemność, specyfikacje techniczne, charakterystyki oraz konfiguracje produktów zawarte w katalogach, broszurach, na stronach electrons.pl, mini-komputery.pl, przemyslowe-komputery.pl i innych materiałach technicznych mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią zobowiązania, chyba że zostaną wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedawcę.ODSTĄPIENIE


 1. Sprzedawca jest uprawniony do zlecenia innym podmiotom całościowej lub częściowej realizacji zamówień oraz może przekazać im swoje prawa i obowiązki, włącznie z możliwością wyznaczenia zastępcy, który zrealizuje zamówienie.
 2. Bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie może przekazać umowy oraz swoich praw i obowiązków z nią związanych na osoby trzecie.


NIEWYPŁACALNOŚĆ

 1. Jeśli Kupujący ogłosi upadłość, zawieszenie płatności, zostanie poddany kontroli syndyka, lub nastąpi rozwiązanie, likwidacja lub przeniesienie własności wszystkich lub części jego aktywów, to Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę z Kupującym po uprzednim powiadomieniu na piśmie niezależnie od ewentualnych poniesionych strat przez Kupującego.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy na czas trwania współpracy, jak również przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy.
  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli Electrons Mateusz Lisik (adres siedziby: ul. ks. Augustyna Kordeckiego 41, 98-400 Wieruszów);NIP 9970068173, REGON 100590694, adres poczty elektronicznej: info@electrons.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 663137219
 3. Kupujący ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz do korekty, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do przeniesienia swoich danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 4. Aby umożliwić realizację Umów Sprzedaży/Dostawy i/lub Serwisowej, Administrator może korzystać z usług zewnętrznych podmiotów, takich jak dostawcy rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych, kurierzy lub podmioty obsługujące płatności. Administrator korzysta tylko z usług podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymagania RODO i chronić prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych i tylko w minimalnym zakresie wymaganym do osiągnięcia tego celu.
 5. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży/dostawy i/lub serwisowej oraz do wypełnienia zamówienia. Następnie, dane będą przechowywane przez okres wymagany dla przedawnienia roszczeń. Przechowywanie danych przez Sprzedawcę przez dłuższy okres będzie miało miejsce jedynie w przypadku, gdy jest to wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, takie jak wymóg przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas.
 6. Dane osobowe nie zostaną przekazane do krajów trzecich ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


SIŁA WYŻSZA


 1. Sprzedawca nie będzie odpowiadał za niedopełnienie lub niewłaściwe wykonanie umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, rozumianej w najszerszym zakresie.
 2. Siłą wyższą będą uznawane wszystkie okoliczności, które wykraczają poza kontrolę sprzedawcy i mogą czasowo lub trwale uniemożliwić wykonanie przez niego wszystkich lub części zobowiązań wobec kupującego, bez względu na to, czy były one przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Przykłady takich okoliczności obejmują: akty rządowe, odwołanie pozwoleń, zamknięcie firmy, wojnę, zagrożenie wojenne, pożary, problemy z transportem, wypadki, zamieszki robotnicze, brak personelu, zajęcie towarów, brak dostarczenia próbek, brak świadczenia usług przez osoby trzecie, awarie sprzętu, braki materiałowe. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu siły wyższej.
 3. Jeśli Sprzedawca będzie zmuszony do przedłużenia terminu dostawy z powodu siły wyższej, to zrobi to w czasie trwania tej okoliczności lub też będzie miał prawo do rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy, Sprzedawca ma prawo do zapłaty za zrealizowane częściowe dostawy, a nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiejkolwiek rekompensaty za poniesione przez Kupującego straty.


USTAWODAWSTWO I WŁAŚCIWE SĄDY


 1. Wszystkie umowy objęte niniejszymi OWS oraz wszelkie spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez sądy właściwe dla Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do wszczęcia postępowania przed inną właściwą jurysdykcją.